Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21623
Title: Феномен лiдерства: поліаспектність поняття
Other Titles: Феномен лидерства: полиаспектность понятия
Leadership Phenomenon: a multi-aspect concept
Authors: Близнюк Т. П.
Blyznyuk T. P.
Гаваагійн Б.
Keywords: лідерство
аспекти лідерства
теорії лідерства
складові лідерства
лидерство
аспекты лидерства
теории лидерства
составляющие лидерства
leadership
leadership aspects
leadership theories
components of leadership
Issue Date: 2019
Citation: Близнюк Т. П. Феномен лiдерства: поліаспектність поняття // Т. П. Близнюк, Б. Гаваагійн // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнар. науково-практ. конф., 30–31 трав. 2019 р. : тези допов. – Х. : ДІСА ПЛЮС, 2019. – С. 11-13.
Abstract: В результаті дослідження визначено, що феномен «лідерство» є поліаспектним поняттям і при його розгляді необхідно враховувати наступні ключові аспекти лідерства: лідерство як центр групових процесів; лідерство як прояв особистих якостей; лідерство як мистецтво переконання; лідерство як дію і поведінку; лідерство як інструмент досягнення цілей або результату; лідерство як взаємодія; лідерство як вміння вести за собою; лідерство як вплив; лідерство як владу; лідерство як диференціація ролей. Результати аналізу генезису теорій лідерства свідчать, що при дослідженні та аналізі сутності лідерства завжди необхідно враховувати статичну і процесну складові феномена «лідерства», і всі аспекти даного поняття. В результате исследования установлено, что феномен «лидерство» является полиаспектным понятием и при его рассмотрении необходимо учитывать ключевые аспекты лидерства: лидерство как центр групповых процессов; лидерство как проявление личных качеств; лидерство как искусство убеждения; лидерство как действие и поведение; лидерство как инструмент достижения целей или результата; лидерство как взаимодействие; лидерство как умение вести за собой; лидерство как влияние; лидерство как власть; лидерство как дифференциация ролей. Результаты анализа генезиса теорий лидерства свидетельствуют, что при исследовании и анализе сущности лидерства всегда необходимо учитывать статическую и процессную составляющие феномена «лидерства», и все аспекты данного понятия. As a result of the research, it was established that the “leadership” phenomenon is a multidimensional concept, and when considering it, it is necessary to take into account key aspects of leadership: leadership as a center of group processes; leadership as a manifestation of personal qualities; leadership as an art of persuasion; leadership as action and behavior; leadership as a tool to achieve goals or results; leadership as interaction; leadership as the ability to lead; leadership as an influence; leadership as power; leadership as a differentiation of roles. The results of the analysis of the genesis of leadership theories indicate that in the study and analysis of the essence of leadership it is always necessary to take into account the static and process components of the “leadership” phenomenon, and all aspects of this concept.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21623
Appears in Collections:Статті (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blyznyuk,Gavaa-tezis.pdf235,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.