Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19255
Title: Some peculiarities and issues of monitoring learning process at higher educational institutions
Other Titles: Декотрі питання та особливості контролю процесу навчання у вищих навчальних закладах
Некоторые вопросы и особенности контроля процесса обучения в высших учебных заведениях
Authors: Zelenska O. M.
Silichova T. V.
Stiepanova K. V.
Зеленська О. М.
Сілічова Т. В.
Стєпанова К. В.
Зеленская Е. Н.
Силичева Т. В.
Степанова Е. В.
Keywords: educational process
methods of monitoring
monitoring scale
educational program
standards
educational process quality
level of education
навчальний процес
методи моніторингу
шкала моніторингу
освітня програма
стандарти
якість освітнього процесу
рівень освіти
учебный процесс
методы мониторинга
шкала мониторинга
образовательная программа
стандарты
качество образовательного процесса
уровень образования
Issue Date: 2018
Citation: Zelenska O. M. Some peculiarities and issues of monitoring learning process at higher educational institutions / O. M. Zelenska, T. V. Silichova, K. V. Stiepanova // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. - Київ: Видавничій центр КНЛУ, 2018. - Вип. 57. - С. 62-69.
Abstract: The article considers the main approaches to the problem of monitoring the quality of the educational process in Ukrainian higher educational institutions, emphasizes the importance and need for further research in this direction in the light of increasing competition in the world market of educational services. Based on the analysis of research literature and own pedagogical experience, further improvement of the quality of the educational process at all its levels. У статті розглядаються основні підходи до проблеми моніторингу якості навчального процесу в українських вищих навчальних закладах, висвітлено важливість та необхідність подальшого дослідження у цьому напрямку у світлі зростаючої конкуренції на світовому ринку освітніх послуг. На підставі аналізу дослідницької літератури та власного педагогічного досвіду є сформованими основні напрями в галузі подальшого вдосконалення якості навчального процесу на всіх його рівнях. В статье рассматриваются основные подходы к проблеме мониторинга качества образовательного процесса в украинских высших учебных заведениях, подчеркивается важность и необходимость дальнейшего исследования в этом направлении в свете усиливающейся конкуренции на мировом рынке образовательных услуг. На основе анализа исследовательской литературы и собственного педагогического опыта сформированы основные направления в области дальнейшего совершенствования качества образовательного процесса на всех его уровнях.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19255
Appears in Collections:Статті (ВМЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зеленская, Силичова, Степанова_стаття.pdf288,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.