Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18045
Title: Поколінська культура покоління Х та Y в Україні: ціннісний аналіз
Other Titles: Поколенческая культура поколения Х и Y в Украине: ценностный анализ
Generational culture of generation of Ukrainian generations X and Y: value-oriented analysis
Authors: Близнюк Т. П.
Blyznyuk T. P.
Keywords: поколінська культура
теорія поколінь
базові цінності покоління
покоління X
покоління Y
методика ціннісних орієнтацій М. Рокіча
термінальні цінності
інструментальні цінності
поколенческая культура
теория поколений
базовые ценности поколения
поколения X
поколение Y
методика ценностных ориентаций М. Рокича
терминальные ценности
инструментальные ценности
generational culture
generational theory
basic values of generation
generation X
generation Y
M. Rokich’s value orientations approach
terminal values
instrumental values
Issue Date: 2017
Citation: Близнюк Т. П. Поколінська культура покоління Х та Y в Україні: ціннісний аналіз / Т. П. Близнюк // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – Том 22.  Вип. 7 (60). - C. 52-56.
Abstract: В даному дослідженні на основі аналізу теоретичних робіт з теорії поколінь було сформовано список базових цінностей українських поколінь X та Y. На основі емпіричного дослідження з використанням методики ціннісних орієнтацій М. Рокіча були визначені базові цінності українських поколінь X та Y. Шляхом порівняння результатів теоретичного та емпіричного аналізу був сформований перелік найбільш важливих базових цінностей українських поколінь Х та Y, які є основою їх поколінської культури.
В данном исследовании на основе анализа теоретических работ по теории поколений был сформирован список базовых ценностей украинских поколений X и Y. На основе эмпирического исследования с использованием методики ценностных ориентаций М. Рокича были определены базовые ценности украинских поколений X и Y. Путем сравнения результатов теоретического и эмпирического анализа был сформирован перечень наиболее важных базовых ценностей украинских поколений Х и Y, которые являются основой их поколенческой культуры.
In this research on the basis of the analysis of theoretical works in sphere of generational theory the list of the basic values of the Ukrainian generations X and Y was formed. On the basis of the empirical study with using M. Rokich’s value orientations approach, the basic values of the Ukrainian generations X and Y were determined. By comparing the results of theoretical and empirical analysis the list of the most important basic values of Ukrainian generations of X and Y was formed, which is basis of their generational cultures.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18045
Appears in Collections:Статті (МБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.