Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14635
Title: Generational theory: value-oriented approach
Other Titles: Теорія поколінь: ціннісно-орієнтований підхід
Теория поколений: ценностно-ориентированный подход
Authors: Lepeyko T.
Blyznyuk T.
Лепейко Т. І.
Близнюк Т. П.
Лепейко Т. И.
Keywords: values
generations
generation gap
the layers of personal values
generational values
цінності
покоління
конфлікт поколінь
шари цінності особистості
поколінські цінності
ценности
поколение
конфликт поколений
слои ценностей личности
поколенческие ценности
Issue Date: 2016
Citation: Lepeyko T., Blyznyuk T. Generational theory: value-oriented approach / T.Lepeyko, T. Blyznyuk // Business inform (Бизнес информ). – 2016. - № 11.
Abstract: The aim of this research is to identify, analyze and compare the basic values of the representatives of the modern generations of Western Europe and Ukraine through the value-oriented approach, which is based on the perception of the values of generations as one of the three main layers of the values of each person (individual, generational and national values). The article analyzes the core values and conditions of formation of these values five modern generations represented in contemporary Western Europe and Ukraine: "silent" Baby Boomers, Generation X, Generation Y and Generation Z. The results of the comparative analysis of the basic values of the representatives of these generations have shown their almost complete identity in spite of the differences in the conditions of their formation. Thus, the key association group of people about the same age in one generation is precisely the presence of identical values.
Метою даного дослідження є виявлення, аналіз і порівняння основних цінностей представників сучасних поколінь Західної Європи і України на основі ціннісно-орієнтованого підходу, який заснований на сприйнятті цінностей поколінь як одного з трьох основних шарів цінностей кожної особистості (індивідуальні, поколінські і національні цінності). У статті проаналізовано основні цінності і умови формування цих цінностей у п'яти сучасних поколінь, представлених в сучасній Західній Європі і Україні: «мовчазні», бебі-бумери, покоління Х, покоління Y і покоління Z. Результати порівняльного аналізу основних цінностей представників цих поколінь показали їх майже повну ідентичність незважаючи на відмінності в умовах їх формування. Таким чином, ключовим фактором об'єднання груп людей приблизно одного віку в одне покоління є саме наявність ідентичних цінностей.
Целью данного исследования является выявление, анализ и сравнение основных ценностей представителей современных поколений Западной Европы и Украины на основе ценностно-ориентированного подхода, который основан на восприятии ценностей поколений как одного из трех основных слоев ценностей каждой личности (индивидуальные, поколенческие и национальные ценности). В статье проанализированы основные ценности и условия формирования этих ценностей пяти современных поколений, представленных в современной Западной Европе и Украине: «молчаливые», беби-бумеры, поколение Х, поколение Y и поколение Z. Результаты сравнительного анализа основных ценностей представителей этих поколений показали их почти полную идентичность несмотря на различия в условиях их формирования. Таким образом, ключевым фактором объединения групп людей приблизительно одного возраста в одно поколение является именно наличие идентичных ценностей.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14635
Appears in Collections:Статті (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лепейко, Близнюк_Бизнес информ.pdf281,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.