Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14067
Title: А modern approach to the leadership dimension
Other Titles: Сучасний підхід до поняття лідерства
Современный подход к понятию лидерства
Authors: Lepeyko T. I.
Jamal Ya.
Лепейко Т. І.
Джамаль Я.
Лепейко Т. И.
Keywords: leadership
style of leaders
leadership domains
dimensions
лідерство
стилі лідерства
сфери лідерства
аспекти лідерства
лидерство
стили лидерства
сферы лидерства
аспекты лидерства
Issue Date: 2016
Citation: Lepeyko T., Jamal Ya. А modern approach to the leadership dimension / T. Lepeyko, Ya. Jamal // Управління розвитком. - 2016. - №3. - С. 41-48
Abstract: A summary of modern views on the leadership at the enterprise has been presented. The following different dimensions of leadership have been discussed: the style of leaders, the leadership domains of action, the connection between the leadership and the management and main classical and modern leadership theories. Based on the analysis of monographs, the main ideas of the leadership definition, leadership characteristic have been summarized and comparison of leadership and management core concepts has been presented. The contingency theory of leadership and the participative leadership model have been analyzed and grounded based on the main types of leader (formal and informal) and leadership taxonomy. Leadership styles have also been reviewed and analyzed. Special attention has been focussed on how leadership is connected with the demographic aspects, such as age, gender, hierarchical level. The main leadership theories have been analyzed including: the trait theory, the behavior theories (X and Y, Blake and Mouton's leadership grid, Fiedler's contingency theory, Hersey and Blanchard's situational theory, House's path-goal model, participative behavior leadership, Vroom and Yetton model) and a group of new leadership theories. A conclusion has been drawn that transformational leadership is positively correlated with subordinates' job satisfaction, lower turnover rates, better performance and higher productivity and its impact on other factors such as trust in leaders or organizational commitment has been determined. There is no single leadership style or behavior that can be effective in every situation, therefore the concept of multidimensional leadership should be implemented
Запропоновано узагальнення сучасних поглядів на лідерство на підприємстві. Розглянуто різні аспекти лідерства, такі як: стиль лідерів, зони дії лідерства, зв'язок між лідерством і менеджментом, а також основні класичні та сучасні теорії лідерства. На основі аналізу монографій узагальнено основні ідеї визначення поняття лідерства, характеристики лідерства й наведено порівняння ключових концепцій лідерства та менеджменту. Ситуаційну теорію лідерства та демократичну модель лідерства проаналізовано та обґрунтовано на базі основних типів лідера (формального та неформального) і класифікації лідерства. Також розглянуто та проаналізовано стиль лідерства. Окрему увагу приділено аналізу зв'язку лідерства та таких демографічних аспектів, як: вік, стать, рівень ієрархії. Проаналізовано основні теорії лідерства, а саме: теорію рис, теорії біхевіоризму (X і Y, управлінську решітку Р. Блейка та Дж. С. Моутона, ситуаційну теорію лідерства Ф. Фідлера, ситуаційну теорію лідерства П. Херсі та К. Бланшарда, модель "путь – мета" Р. Хауза, демократичного лідерства, модель В. Врума та Ф. Йеттона), а також групу сучасних теорій лідерства. Зроблено висновок про те, що трансформаційне лідерство позитивно корелює із задоволеністю працею підлеглих, меншою плинністю кадрів, високою ефективністю та продуктивністю праці, а також визначено його зв'язок з іншими факторами, такими як: довіра до лідерів або організаційна відданість. Немає єдиного ефективного лідерського стилю чи поведінки, прийнятного для кожної ситуації, тому слід застосовувати концепцію багатовимірного лідерства
Предложено обобщение современных взглядов на лидерство на предприятии. Рассмотрены различные аспекты лидерства, такие как: стиль лидеров, зоны действия лидерства, связь между лидерством и ме¬неджментом, а также основные классические и современные теории лидерства. На основе анализа монографий обобщены основные идеи определения понятия лидерства, характеристики лидерства и пред¬ставлено сравнение ключевых концепций лидерства и менеджмента. Ситуационная теория лидерства и де¬мократическая модель лидерства проанализированы и обоснованы на базе основных типов лидера (формальный и неформальный) и классификации лидерства. Также рассмотрены и проанализированы стили лидерства. Особое внимание уделено анализу связи лидерства и таких демографических аспектов, как: возраст, пол, уровень иерархии. Проанализированы основные теории лидерства, а именно: теория черт, теории бихевиоризма (X и Y, управленческая решетка Р. Блейка и Дж. С. Моутона, ситуационная теория лидерства Ф. Фидлера, ситуационная теория лидерства П. Херси и К. Бланшарда, модель "путь – цель" Р. Хауза, демократическое лидерство, модель В. Врума и Ф. Йеттона), а также группа современных теорий лидерства. Сделан вывод о том, что трансформационное лидерство положительно коррелирует с удовлет¬воренностью трудом подчиненных, меньшей текучестью кадров, высокой эффективностью и производи¬тельностью труда, а также определена его связь с другими факторами, такими как: доверие к лидерам или преданность организации. Нет единственного эффективного лидерского стиля или поведения, приемлемого для каждой ситуации, поэтому следует применять концепцию многомерного лидерства.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14067
Appears in Collections:Статті (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лепейко.pdf356,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.