Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19258
Title: A new stable solution to the linear regression problem under multicollinearity
Other Titles: Новий метод стабільного рішення задачі лінійної регресії в умовах мультіколінеарності
Новый метод стабильного решения задачи линейной регрессии в условиях мультиколлинеарности
Authors: Tyzhnenko A.
Тижненко О. Г.
Тыжненко А. Г.
Keywords: multicollinearity
stable solution
almost unbiasedness
mathematical correctness
physical correctness
ridge-regression
мультиколінеарність
стабільне рішення
майже незміщеність
математична коректність
фізична коректність
рідж-регресія
мультиколлинеарность
стабильное решение
практическая несмещенность
математическая корректность
физическая корректность
ридж-регрессия
Issue Date: 2018
Citation: Tyzhnenko A. A new stable solution to the linear regression problem under multicollinearity / A. Tyzhnenko // Економіка розвитку. - 2018. - №2 (86). - С. 89–99.
Abstract: The detailed analysis of the situation with multicollinearity provided in the paper allows concluding that the only way out of this situation is to create a new method solution of the OLS-equation which should give a stable solution with small variability, as in the ridge-method, and small bias. Precisely such method is the Modified OLS (MOLS) which is proposed in the paper. The MOLS is an approximate method which uses the known Tikhonov’s regularization principle and a new method solution to the regularized OLS-equation, which is based on the modified Cramer’s rule, which is proposed in the paper. Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що єдиним вихо-дом з існуючій ситуації є створення нових методів розв’язку МНК-рівняння які б давали рішення з малою варіабельністю, як в ridge-методі, наприклад, але з малим зміщенням. Саме таким методом є новий модифікований метод найменших квадратів (ММНК), який є представленим в роботі. ММНК є наближеним методом, в якому є використаним метод регуляризації Тіхонова і новий метод рішення регуляризованого МНК-рівняння, заснований на модифікованому методі Крамера, який запропонован в статті. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что единственным выходом из существующей ситуации есть создание новых методов решения МНК-уравнения, которые давали бы решения с малой вариабельностью, как в ridge-методе, например, но с малым смещением. Именно таким методом является новый модифицированный метод наименьших квадратов (ММНК), который представлен в работе. ММНК является приближенным методом, в котором использован метод регуляризации Тихонова и новый метод решения регуляризованого МНК-уравнения, основанный на модифицированном методе Крамера, который предложен в статье.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19258
Appears in Collections:Статті (ВМЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тижненко_стаття (у друці).pdf551,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.