Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/11985
Название: PECULIARITIES OF NON-LINEAR DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY: CAUSES AND TENDENCIES
Другие названия: ОСОБЛИВОСТІ НЕЛІНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
Авторы: Rayevnyeva O.
Dubrovina N.
Раєвнєва О. В.
Дубровіна Н. А.
Раевнева Е. В.
Дубровина Н. А.
Ключевые слова: non-linear development
modelling of economic performance
random fluctuations
non-stationary processes
public debt
нелінійний розвиток
моделювання поведінки економіки
випадкові флук туації
нестаціонарні процеси
державний борг
нелинейное развитие
моделирование поведения экономики
случай ные флуктуации
нестационарные процессы
государственный долг
Дата публикации: 2016
Издательство: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Библиографическое описание: Rayevnyeva O., Dubrovina N. Peculiarities of Non-linear Development of Ukrainian Economy: Causes and Tendencies / O. Rayevnyeva, N. Dubrovina// Економіка розвитку. - Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - №2. - С. 73 - 88
Краткий осмотр (реферат): One of the causes of non-linear development of the economies of transitional, post-socialist and developing countries is the rapid increase of public debt and the phenomenon of inflationary economic growth. Transitional and developing economies, under conditions of the lack of their own accessible credit resources, weak domestic financial market and immaturity of the market relations, low competitiveness of national economies, effects of the shadow economy, lack of effective public control over the use of public funds, poor development of civil society institutions and total corruption, are forced to borrow from foreign governments and international lending institutions to meet their requirements. The foreign debt service under the conditions of populist policy and corruption, which is often observed in countries with transitional and developing economies, is becoming an intolerable burden, leading to the effect of a snowball and passing the debt load onto future generations. The risk of economic default arises with a relatively low level of created added value of goods and services, their predominantly internal nature of consumption, tax evasion on the one hand and, high level of inflation, impoverishment of the population on the other hand. In Ukraine, like in many other post-socialist countries of Eastern Europe, a rapid growth of public debt can be observed, resulting in an increase of the probability of default, if respective tranches to cover public expenditure and, above all, social needs of the population do not come in due time. The political crisis and instability, military operations in the conflict zone, worsening predictions about the socio-economic situation against the backdrop of sharp impoverishment of the population resulted, in the rise in prices, first of all for food products and public services, and further development of inflationary processes. The trends in key macroeconomic indicators (GDP, GVA, inflation, unemployment, social spending) and public debt dynamics have been analyzed, their non-linear nature has been revealed, the reactions of these macroeconomic indicators to the external and internal shocks which have a non-stationary nature have been studied. The forecasts of development of the Ukrainian economy have been obtained with an allowance for various scenarios based on the application of econometric models for non-stationary time series and the study of random fluctuations (shocks).
Однією із причин нелінійного розвитку економіки перехідних, постсоціалістичних і країн, що розвиваються, є стрімке збільшення державного боргу та явище інфляційного економічного зростання. В умовах недостатності власних кредитних ресурсів, слабкого внутрішнього фінансового ринку й незрілості ринкових відносин, низької конкурентоспроможності національних економік, ефектів тіньової економіки, відсутності ефективного громадського контролю над використанням державних коштів, слабкого розвитку інститутів громадянського суспільства й тотальної ко руп ції, перехідні економіки та ті, що розвиваються, змушені для забезпечення своїх потреб позичати кошти в іноземних урядів і міжнародних кредитних організацій. Обслуговування іноземного боргу в умовах популістської політики та корупції, що часто спостерігають у країнах із перехідною економікою та тією, що розвивається, лягає непо силь ним тягарем на економіку країни, призводячи до виникнення ефектів "снігової лавини" та пере кладання боргу на майбутні генерації. За відносно низького рівня створеної доданої вартості товарів і послуг, їх, переважно, внутрішнього характеру споживання, ухилення від податків, з од ного боку, а з іншого – за високого рівня інфляції, зубожіння населення виникає загроза дефолту економіки. В Україні, як і в ряді інших постсоціалістичних країн Східної Європи, спостерігається стрімке зростання державного боргу, що призводить до підвищення ймовірності дефолту, якщо своєчасно не будуть надходити відповідні транші на покриття державних витрат і, перш за все, соціальних потреб населення. Політична криза й економічна нестабільність, ведення військових дій у зоні конфлікту, погіршення прогнозів соціально-економічної ситуації на тлі різ кого зубожіння населення призвели до зростання цін, перш за все, на продукти харчу ван ня та комунальні послуги, і подальшому розвитку інфляційних процесів. Здійснено аналіз тенденцій основних макроекономічних показників (ВВП, ВДВ, інфляції, безробіття, соціальних витрат) і динаміки державного боргу, виявлено їх нелінійні характери, досліджено реакції цих макроекономічних чинників на зовнішні та внутрішні шоки, які мають нестаціонарну природу. На основі застосування економетричних моделей для нестаціо нар них часових рядів і дослідження випадкових флуктуацій (шоків) визначено прогнози розвитку економіки України, ураховуючи різні сценарії.
Одной из причин нелинейного развития экономик переходных, постсоциалистических и развивающихся стран является стремительное увеличение государственного долга и яв ление инфляционного экономического роста. В условиях недостатка собственных доступ ных кредитных ресурсов, слабого внутреннего финансового рынка и незрелости рыночных отно шений, низкой конкурентоспособности национальных экономик, эффектов теневой эко но мики, отсутствия эффективного публичного контроля над использованием государ ствен ных средств, слабого развития институтов гражданского общества и тотальной коррупции, пере ход ные и развивающиеся экономики вынуждены для обеспечения своих потребностей зани мать средства у иностранных правительств и международных кредитных организаций. Обслуживание иностранного долга в условиях популистской политики и коррупции, что часто наблюдается в странах с переходной и развивающейся экономикой, ложится непо силь ным бременем, приводя к эффектам "снежного кома" и перекладыванию долга на будущие генерации. При относительно низком уровне созданной добавленной стоимости товаров и услуг, их, преимущественно, внутреннем характере потребления, уклонении от налогов, с одной стороны, а с другой – при высоком уровне инфляции, обнищании населения возникает угроза дефолта экономики. В Украине, как и в ряде других постсоциалистических стран Восточной Европы, на блю дается стремительный рост государственного долга, приводящий к повышению вероятности дефолта, если своевременно не будут поступать соответствующие транши на покрытие государственных расходов и, прежде всего, социальных нужд населения. Политический кри зис и нестабильность, ведение военных действий в зоне конфликта, ухудшение прогнозов социально-экономической ситуации на фоне резкого обнищания населения привели к росту цен, прежде всего, на продукты питания и коммунальные услуги, и дальнейшему развитию инфляционных процессов. Проведен анализ тенденций основных макроэкономических показателей (ВВП, ВДС, инфляции, безработицы, социальных расходов) и динамики государственного долга, выяв ле ны их нелинейные характеры, исследованы реакции этих макроэкономических показателей на внеш ние и внутренние шоки, имеющие нестационарную природу. На основе применения эконо мет рических моделей для нестационарных временных рядов и исследования случайных флук туаций (шоков) получены прогнозы развития экономики Украины с учетом различных сценариев.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11985
Располагается в коллекциях:Статті (СіЕП)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Дубровина.pdf261,6 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.