DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет консалтингу і міжнародного бізнесу >
Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу >
Наукові роботи студентів, магістрів >
Дипломні роботи (бакалавр) - 2015р. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10114

Title: Розробка технології формування інформаційної бази з обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства
Other Titles: Разработка технологии формирования информационной базы по учету, анализу и аудит финансовых результатов деятельности предприятия
Development of technology forming information base for accounting, analysis and audit of the financial results of the company
Authors: Колесник В. О.
Колесник В. А.
Kolesnik V.
Keywords: доходи
витрати
фінансові результати
прибуток
рентабельність
облік
фінансовий аналіз
прогнозування
доходы
расходы
финансовые результаты
прибыль
рентабельность
учет
финансовый анализ
прогнозирование
income
expenses
profit
profitability
accounting
financial analysis
forecasting
Issue Date: 2015
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Колесник В. О. Розробка технології формування інформаційної бази з обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: спец. 6.030509 «Облік і аудит» / В. О. Колесник.– Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
Abstract: Обґрунтовані і запропоновані рішення щодо удосконалення обліку фінансових результатів, які полягають в уточненні сутності і змісту прибутку, узгодженні бухгалтерського і податкового прибутку, уточненні видів діяльності, визначенні елементів облікової політики. Враховуючи особливості підприємства запропонована класифікація доходів та витрат, яку доцільно використовувати на підприємстві, що досліджується. В роботі досліджені тенденції розвитку та проблеми, що її супроводжують, вплив організаційно-технологічних особливостей на побудову обліку доходів, витрат і результатів. Запропоновано оптимальну методику аналізу фінансових результатів на основі використання методів ретроспективного і перспективного аналізу. Розкриті підходи до обліку та аналізу фінансових результатів в умовах застосування комп’ютерних технологій.
Обоснованы и предложены решения по совершенствованию учета финансовых результатов, которые заключаются в уточнении сущности и содержания прибыли, согласовании бухгалтерской и налоговой прибыли, уточнении видов деятельности, определении элементов учетной политики. Учитывая особенности предприятия предложена классификация доходов и расходов, которую целесообразно использовать на исследуемом предприятии. В работе исследованы тенденции развития и проблемы, сопровождающие его, влияние организационно-технологических особенностей на построение учета доходов, затрат и результатов. Предложено оптимальную методику анализа финансовых результатов на основе использования методов ретроспективного и перспективного анализа. Раскрыты подходы к учету и анализу финансовых результатов в условиях применения компьютерных технологий.
Justified and proposed solutions on improvement of financial results, which is to clarify the nature and content of profit, coordination of accounting and tax profits clarify activities defining elements accounting policies. Given the characteristics of the company proposed classification of income and expense that should be used at the plant to be tested. In this work the trends and challenges that accompany it, the impact of organizational and technological features for the construction of income, expenses and results. An optimal method of analysis of financial results through the use of methods of retrospective and prospective analysis. Disclosed approaches to accounting and analysis of financial results in terms of computer technology.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10114
Appears in Collections:Дипломні роботи (бакалавр) - 2015р.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Колесник В.О..pdf80.71 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback