Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3886
Title: Мотивація креативності новаторів
Other Titles: Мотивация креативности новаторов
Motivation of innovators' creativity
Authors: Ястремська О. М.
Бардадим О. І.
Ястремская Е. Н.
Бардадым О. И.
Iastremska O.
Bardadim O.
Keywords: мотивація
креативність
новатори
інноваційно активне підприємство
продуктові й технологічні нововведення
мотивация
креативность
новаторы
инновационно активное предприятие
продуктовые и технологические нововведения
motivation
creativity
innovators
innovatively active enterprise
product and technological innovations
Issue Date: 2013
Publisher: ХНЕУ
Citation: Ястремська О. М. Мотивація креативності новаторів : монографія / О. М. Ястремська, О. І. Бардадим. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 212 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано результати теоретичних і практичних досліджень актуальних аспектів мотивації креативності новаторів – розробників продуктових і технологічних нововведень – з точки зору менеджменту інноваційно активного підприємства. Вміщено широкий експери-ментальний матеріал, на підставі якого сформульовано закономірності мотивації креа¬тивності, розроблено відповідний інструментарій та запропоновано практичні рекомендації, використання яких дозволить ухвалювати обґрунтовані рішення у процесі діагностики, мотивації та розвитку креативності новаторів, що підвищить ефективність управління трудовими процесами створення продуктових і технологічних нововведень. Рекомендовано для керівників, консультантів, менеджерів по роботі з людськими ресурсами інноваційної сфери, наукових співробітників, а також для тих, хто цікавиться проблемами управління працею новаторів.
Представлены результаты теоретических и практических исследований актуальных аспектов мотивации креативности новаторов – разработчиков продуктовых и технологических нововведений – с точки зрения менеджмента инновационно активного предприятия. Предложен широкий экспериментальный материал, на основании которого сформулированы закономерности мотивации креативности, разработан соответствующий инструментарий и предложены практические рекомендации, использование которых позволит принимать обоснованные решения в процессе диагностики, мотивации и развития креативности новаторов, что повысит эффективность управления трудовыми процессами создания продуктовых и технологических нововведений.
The results of theoretical and practical research of actual aspects of creativity motivation of innovators – developers of product and technological innovations – are presented from the point of view of innovative enterprise management. The wide experimental material substantiates the patterns of creativity motivation, the appropriate tool and practical recommendations allowing to make well-grounded decisions in the process of diagnostics, motivation and development of innovators' creativity are developed, that will increase the effectiveness of management of the processes of product and technological innovations creation.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3886
Appears in Collections:Монографії (МЛЕ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.