Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3638
Назва: Збірник завдань до практичних занять зі спецкурсу "Теорія і практика перекладу економічного тексту українською мовою" для аспірантів
Інші назви: Сборник заданий к практическим занятиям по спецкурсу "Теория и практика перевода экономического текста на украинский язык" для аспирантов
Collection of tasks to practical training in a special course "Theory and Practice of Translation of Economic Texts into Ukrainian" for graduate students
Автори: Черемська О. С.
Черемская О. С.
Cheremska O. S.
Теми: науковий стиль
науковий текст
адекватний переклад
лексичний еквівалент
перекладацькі трансформації
терміни
ділові кліше
сталі мовні звороти
граматичні конструкції
абревіатури
научный стиль
научный текст
адекватный перевод
лексический эквивалент
переводческие трансформации
сроки
деловые клише
устойчивые обороты речи
грамматические конструкции
аббревиатуры
scientific style
scientific text
adequate translation
lexical equivalent
translation transformations
terms
business clichés
set expressions
grammatical structures
abbreviations
Дата публікації: 2013
Видавництво: ХНЕУ
Бібліографічний опис: Збірник завдань до практичних занять зі спецкурсу "Теорія і практика перекладу економічного тексту українською мовою" для аспірантів / укл. О. С. Черемська. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 52 с. (Укр. мов., рос. мов.)
Короткий огляд (реферат): Наведено завдання й наукові тексти, призначені для формування компетентностей якісного перекладу та правильного використання найуживаніших мовних структур наукового стилю, відтворення російськомовних текстів українською мовою. Рекомендовано для аспірантів і студентів з метою подальшого вдосконалення рівня фахового українського мовлення.
Представлены задания и научные тексты, предназначенные для формирования компетенций качественного перевода и правильного использования наиболее употребительных языковых структур научного стиля, воспроизведения русскоязычных текстов на украинском языке. Рекомендовано для аспирантов и студентов с целью дальнейшего совершенствования уровня профессиональной украинской речи.
The tasks and scientific texts meant for the formation of high-quality translation competencies and correct usage of frequently used scientific style language structures, translation of Russian texts into Ukrainian have been presented. Recommended for students and postgraduates in order to improve their level of professional Ukrainian speech.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3638
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (УМПІГ)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.