Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28833
Title: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління соціально-трудовими відносинами
Authors: Мішина С. В.
Мішин О. Ю.
Keywords: інформаційно-аналітичне забезпечення
інформаційно-аналітичне забезпечення управління соціально-трудовими відносинами
соціально-трудова сфера
cоціально-трудові відносини
управління
управління соціально-трудовими відносинами
Issue Date: 2023
Citation: Мішина С. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління соціально-трудовими відносинами / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2023. – № 1.
Abstract: Розглянуто сутність понять “соціально-трудові відносини”, “управління соціально-трудовими відносинами”, “інформаційно-аналітичне забезпечення”, “інформаційно-аналітичне забезпечення управління соціально-трудовими відносинами”. Уточнення понятійного апарату з питань формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління соціально-трудовими відносинами здійснено на основі групування визначень понять за їх змістовими характеристиками. Уточнено визначення поняття “інформаційно-аналітичне забезпечення управління соціально-трудовими відносинами”, що на відміну від існуючих конкретизує мету збору, обробки та зберігання інформації і має універсальний характер, що дозволяє розширити сферу його застосування. Удосконалено методичний підхід щодо формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління соціально-трудовими відносинами за рахунок виділення блоків інформаційного забезпечення, аналітичного забезпечення, обробки результатів аналізу та підго¬товки висновків і рекомендацій для прийняття управлінських рішень, а також обґрунтування взаємозв’язків і взаємозалежностей між ними. У рамках формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління соціально-трудовими відносинами уточнено мету, завдання та принципи її формування. У складі блоку інформаційного забезпечення виділено підсистеми нормативно-правового забезпечення; збору інформації щодо факторів впливу на соціально-трудові відносини; збору інформації щодо потенційних загроз стабільності соціально-трудових відносин. У складі блоку аналітичного забезпечення запропоновано виділяти: підсистеми аналізу соці¬ально-трудових відно¬син на стадіях формуван¬ня робочої сили; розподілу і обміну робочої сили; використання робочої сили. Систематизовано перелік показників аналізу соціально-трудових відносин за рахунок їх групування за фазами відтворення робочої сили та рівнями управління соціально-трудовими відносинами, застосування якого дозволило обґрунтувати перелік проблем в управлінні соціально-трудовими відносинами на макро-та мезоекономічному рівнях.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28833
Appears in Collections:Статті (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мішина Мішин_печать.pdf286,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.