Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/2808
Title: Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Етап 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Other Titles: Методологическое и методическое обеспечение управления организационными знаниями предприятия в условиях информациологической экономики. Этап 2 Механизм формирования системы организационных знаний субъектов хозяйствования.
Methodological and methodical ensuring to manage organizational knowledge of enterprise under conditions of informational economy. Stage 2: Mechanisms of system formation of organizational knowledge of economy subjects
Authors: Ястремська О. М.
Мартиненко М. В.
Ястремська О. О.
Кавун С. В.
Ріпка Д. О.
Бардадим О. І.
Тімонін К. О.
Коротич А. А.
Захаров В. А.
Петренко О. О.
Назарова Т. Ю.
Кліцун І. В.
Гринько Ю. Б.
Ермаченко Є. В.
Yastremska O. M.
Martinenko M. V.
Yastremska O. O.
Kavun S. V.
Ripka D. O.
Bardadym O. I.
Timonin K. O.
Korotich A. A.
Zacharov V. A.
Petrenko O. O.
Nazarova T. U.
Klizun I. V.
Grinko U. B.
Yermachenko Y. V.
Keywords: СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ
ТЕОРЕТИЧНЕ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІНИМИ ЗНАННЯМИ
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
system of organizational knowledge
theoretical and methodological ensuring management of organizational knowledge
formation mechanisms of organizational knowledge of the enterprise
informational economy
Issue Date: 2013
Abstract: Звіт про НДР: 391 с., 60 рис., 50 табл., 5 додатків, 368 джерел. Об’єкт дослідження – система управління організаційними знаннями підприємства. Мета роботи – подальший розвиток й обгрунтування методологічних засад управління організаційними знаннями на основі положень інформаціональної і синергетичної парадигм з урахуванням механізмів інтелектуалізації та забезпечення економічної безпеки підприємства. Методи дослідження – системний, логічний та історичний підходи; аналізу і синтезу, індукції та дедукції; економіко-математичне моделювання; графічний. Розроблено теоретичнe та методологічне забезечення механізму формування системи організаційних знань сучасних суб’єктів господарювання. Обґрунтовано доцільність застосування синергетичного підходу при вивченні особливостей та структури системи організаційних знань підприємства. Вивчено специфіку управління знаннями як нематеріальним активом підприємства. Розглянуто ключові аспекти формування системи організаційних знань підприємства. Розроблено теоретичне та методичне забезпечення мотивації креативності новаторів як ключових носіїв знань у промисловості. Обґрунтовано складові оцінювання ефективності використання бренду промислового підприємства. Побудовано моделі функціонування системи економічної безпеки підприємства як складової організаційних знань підприємства в умовах інформаціологічної економіки. Основні результати дослідження реалізовані в навчальному процесі ХНЕУ в навчальних дисциплінах: «Стратегічне управління», «Стратегічне управління інноваційною діяльністю промислових підприємств», «Бренд менеджмент» та прийняті до впровадження у діяльності ДП «Завод хімічних реактивів» НТК ІМК НАНУ, ТОВ «Комп’ютерпостач», ТОВ «Арго-лізинг», ТОВ «Торгово-промислова компанія «НОВА», а також ПрАТ «Технологічний парк «Інститут монокристалів»
Отчет о НИР: 391 с., 60 рис., 50 табл., 5 приложений, 368 источников. Объект исследования - система управления организационными знаниями предприятия. Цель работы - дальнейшее развитие и обоснование методологических основ управления организационными знаниями на базе положений информациональной и синергетической парадигм с учетом механизмов интеллектуализации и обеспечения экономической безопасности предприятия. Методы исследования - системный, логический и исторический подходы; анализа и синтеза, индукции и дедукции; экономико-математическое моделирование; графический. Разработано теоретическое и методологическое обеспечение механизма формирования системы организационных знаний современных субъектов хозяйствования. Обоснована целесообразность применения синергетического подхода при изучении особенностей и структуры системы организационных знаний предприятия. Изучена специфика управления знаниями как нематериальным активом предприятия. Рассмотрены ключевые аспекты формирования системы организационных знаний предприятия. Разработаны теоретическое и методическое обеспечение мотивации креативности новаторов как ключевых носителей знаний в промышленности. Обоснованы составляющие оценки эффективности использования бренда промышленного предприятия. Построены модели функционирования системы экономической безопасности предприятия как составляющей организационных знаний предприятия в условиях информациологической экономики. Основные результаты исследования реализованы в учебном процессе ХНЭУ в учебных дисциплинах: «Стратегическое управление», «Стратегическое управление инновационной деятельностью промышленных предприятий», «Бренд менеджмент» и приняты к внедрению в деятельности ГП «Завод химических реактивов» НТК ИМК НАНУ, ООО «Компьютерпостач», ООО« Арго-Лизинг », ООО« Торгово-промышленная компания «НОВА», а также ЗАО «Технологический парк «Институт монокристаллов »
Report about NDR: 391 p., 60 fig. 50 drafts,5 appendices, 368 sources. Object of research – control system of the enterprise organizational knowledge. Aim of research - further development and justification of methodological principles of managing organizational knowledge on the basis of informational and synergetic paradigms subject to mechanisms of intellectualization and ensure economic security. Methods of research - systematic, logical and historical approaches, analysis and synthesis, induction and deduction; economic and mathematical modeling; graphical; Developed theoretical and methodological ensuring of system formation mechanisms of organizational knowledge of modern economic subjects. Grounded appropriatness application of synergetic approach studing features and structure of the enterprise organizational knowledge system. Studied the pecularities of knowledge management as non-material enterprise active. Considered key aspects of formation of the enterprise organizational knowledge system. Developed theoretical and methodological ensuring motivation of pioneers creativity as key bearers of knowledge in industry. Grounded estimation components of usage efficiency of brand enterprise. Formed models of functional systmems of enterprise economic security as a component of enterprise organizational knowledge subject to informational economy. The main research results are implemented in the educational process in KhNEU in subject matters: “Strategic management”, ”Brand management” and acceptance of introduction in DP activity “Chemical factory” NTK IMK NANU, TOV “Komputerpostach”, TOV “Argo-lizing”, TOV “Business enterprise “NOVA” and also PrAT “Technological park “Institute of single-crystal”.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2808
Appears in Collections:Робочі звіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звіт 2 етап.pdf4,42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.