Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21136
Title: Планування, моніторинг, самооцінка діяльності і розвитку вищого навчального закладу
Other Titles: Планирование, мониторинг, самооценка деятельности и развития высшего учебного заведения
Planning, monitoring, self-assessment of a higher educational establishment activity and development
Authors: Пономаренко В. С.
Полякова Г. А.
Ponomarenko V. S.
Poliakova H. A.
Keywords: діяльність та розвиток ВНЗ
управління діяльністю та розвитком ВНЗ
планування
моніторинг
самооцінка
моніторинг забезпечення якості освіти
маркетингово-моніторингові дослідження
деятельность и развитие ВУЗа
управления деятельностью и развитием ВУЗа
планирования
мониторинг
самооценка
мониторинг качества образования
маркетингово-мониторинговые исследования
activity and development of universities
management of activity and development of universities
planning
monitoring
self-esteem
monitoring of education quality assurance
marketing and monitoring studies
Issue Date: 2016
Abstract: Мета роботи – розроблення і апробація нормативно-інструктивного, організаційно-методичного, маркетингово-моніторингового супроводу управління діяльністю і розвитком ВНЗ та її складових, інформаційного забезпечення складових системи планування, моніторингу, самооцінки діяльності і розвитку ВНЗ. Об’єкт дослідження – функціонування та розвиток вищого навчального закладу. Методи дослідження – аналіз, синтез, системно-структурний та системно-функціональний аналіз, збір та обробка інформації. Цель работы - разработка и апробация нормативно-инструктивного, организационно-методического, маркетингово-мониторингового сопровождения управления деятельностью и развитием вуза и ее составляющих, информационного обеспечения составляющих системы планирования, мониторинга, самооценки деятельности и развития вуза. Объект исследования - функционирование и развитие высшего учебного заведения. Методы исследования - анализ, синтез, системно-структурный и системно-функциональный анализ, сбор и обработка информации. The purpose of the work is to develop and approve normative-guidance, organizational-methodical, marketing and monitoring support for the management of the activity and development of the university and its constituent parts, the information support of the components of the system of planning, monitoring, self-assessment of the activity and development of the university. The object of research is the functioning and development of a higher educational institution. Methods of research - analysis, synthesis, system-structural and system-functional analysis, collection and processing of information.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21136
Appears in Collections:Робочі звіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Анотований звіт 40.2015-2016.pdf268,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.