Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20499
Title: Social partnership as a necessary condition for internal quality education assurance in a higher education institution
Other Titles: Соціальне партнерство як необхідна умова внутрішнього забезпечення якості освіти в закладі вищої освіти
Социальное партнерство как необходимое условие внутреннего обеспечение качества образования в учреждении высшего образования
Authors: Us M.
Ус М. І.
Ус М. И.
Keywords: social partnership
partner relationships
interaction
higher education
quality of education
internal quality assurance of education
institution of higher education
principles of partnership
соціальне партнерство
партнерські відносини
взаємодія
вища освіта
якість освіти
внутрішнє забезпечення якості освіти
заклад вищої освіти
принципи партнерства
социальное партнерство
партнерские отношения
взаимодействие
высшее образование
качество образования
внутреннее обеспечение качества образования
учреждение высшего образования
принципы партнерства
Issue Date: 2018
Citation: Us M. Social partnership as a necessary condition for internal quality education assurance in a higher education institution / М. Us // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – 2018. – № 10 (84). С. 199-215
Abstract: The aim of the study is to determine the essence of social partnership and to identify necessary components of the social partnership system regarding the possibility of internal quality assurance in the institution of higher education. In the course of the study the methods of theoretical analysis of scientific-methodological literature, methods of empirical research: observation, questioning, generalization and classification of the received data and modeling have been used. On the basis of the research results, the information- methodological provision for implementation of the model of construction of the social partnership of the HEI has been proposed. The main goal and simultaneously the advantage of building and developing social partnership in the field of higher education is seen in the possibility of forming an integrated educational space, through the creation of an active system of social interaction. Метою дослідження є визначення сутності соціального партнерства й виявлення необхідних складових системи соціального партнерства щодо можливості внутрішнього забезпечення якості освіти в закладі вищої освіти. У процесі дослідження використано методи теоретичного аналізу науково-методичної літератури, методи емпіричного дослідження: спостереження, опитування, узагальнення і класифікація отриманих даних та моделювання. На основі результатів дослідження було запропонованого інформаційно-методичне забезпечення щодо реалізації моделі побудови соціального партнерства ЗВО, що передбачає: зростання пізнавального інтересу студентів та школярів до навчання; підвищення мотивації студентів до саморозвитку, самовиховання, самоактуалізації, самовизначення, самореалізації; зростання якості освіти; розвиток особистісних якостей студентів; сформованість навичок здорового способу життя; само- та професійне визначення випускників ЗВО; адаптація випускника ЗВО до сучасних соціально-економічних умов, зокрема ринку праці; упровадження проектних та інформаційних технологій в освітній та науковий процеси; підвищення мотивації студентів, викладачів, батьків, абітурієнтів, випускників, роботодавців та інших потенційних партнерів до взаємодії; підвищення методичної, методологічної та інформаційної культури викладачів; наявність умов для реалізації здібностей та можливостей студентів; розширення соціального партнерства; задоволення потреб населення в новій якості освітніх послуг; зміцнення змістовної взаємодії шкіл, коледжей, технікумів та ЗВО; зміцнення змістовної взаємодії роботодавців, випускників та ЗВО. Запропоноване забезпечення взаємодії ЗВО в межах соціального партнерства дозволяє перейти в режим державно-громадського управління університетом тощо. Основною метою й одночасно перевагою побудови та розвитку соціального партнерства в сфері вищої освіти вбачається можливість формування інтегрованого освітнього простору за допомогою створення дієвої системи соціальної взаємодії. Целью исследования является определение сущности социального партнерства и выявление необходимых составляющих системы социального партнерства относительно возможности внутреннего обеспечения качества образования в учреждении высшего образования. В процессе исследования использованы методы теоретического анализа научно-методической литературы, методы эмпирического исследования: наблюдение, опрос, обобщение и классификация полученных данных и моделирования. На основе результатов исследования было предложенного информационно-методического обеспечение реализации модели построения социального партнерства вуза. Основной целью и одновременно преимуществом построения и развития социального партнерства в сфере высшего образования видится возможность формирования интегрированного образовательного пространства посредством создания действующей системы социального взаимодействия.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20499
Appears in Collections:Статті (ЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ус.pdf5,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.