Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20477
Title: Науково-практичні засади формування системи моніторингу кадрової безпеки на підприємстві
Other Titles: Научно-практические основы формирования системы мониторинга кадровой безопасности на предприятии
Scientific and practical bases of formation of system of monitoring of personnel security of the enterprise
Authors: Мішина С. В.
Мішин О. Ю.
Мишина С. В.
Мишин А. Ю.
Mishyna S. V.
Mishyn O. Y.
Keywords: безпека
кадрова безпека
моніторинг
моніторинг кадрової безпеки
система моніторингу кадрової безпеки.
система моніторингу кадрової безпеки.
безопасность
кадровая безопасность
мониторинг
мониторинг кадровой безопасности
система мониторинга кадровой безопасности.
security
personnel security
monitoring
personnel security monitoring system
Issue Date: 2018
Citation: Мішина С. В. Науково-практичні засади формування системи моніторингу кадрової безпеки на підприємстві / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка".– 2018. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6588
Abstract: Уточнено понятійний апарат з питань моніторингу кадрової безпеки підприємства, а саме сутність понять “кадрова безпека підприємства”, “моніторинг кадрової безпеки підприємства”, “система моніторингу кадрової безпеки підприємства”. Розроблено форми аналітичних таблиць для формування інформаційного забезпечення моніторингу кадрової безпеки підприємства. Удосконалено науково-методичний підхід щодо формування системи моніторингу кадрової безпеки підприємства за рахунок виділення основних і допоміжних підсистем, розробки системи стандартизованих показників та форми діагностичної карти. Цей науково-методичний підхід має універсальний характер, є формалізованим і простим у практичному застосуванні. Обґрунтовано серед основних підсистем виділення підсистеми спостереження, оцінювання та попередження загроз кадровій безпеці, а серед допоміжних – цільової та інформаційної. У рамках цільової підсистеми обґрунтовано мету, завдання, принципи, суб’єкти та об’єкти моніторингу кадрової безпеки підприємства. Інформаційна підсистема представлена як сукупність напрямів моніторингу, джерел інформації та банку загроз кадровій безпеці за напрямами моніторингу. У складі підсистеми спостереження виділено об’єкти, методи, процес та результати спостереження. Підсистема оцінювання повинна включати критерії оцінювання, систему показ¬ників моніто¬рин¬гу, процес оцінювання та аналітичні таб¬лиці за резуль¬та¬тами оцінки. У складі підсистеми попередження загроз кадровій безпеці виділено: проблемні показники, рівень кадрової безпеки за окремими групами показників, діагностичну карту кадрової безпеки, загрози кадровій безпеці і способи їх попередження. Запропоновано систему показників моніторингу кадрової безпеки підприємства в контексті її видів: професійної, антиконфліктної, мотиваційної, соціальної, інтелектуальної, безпеки колективної праці та безпеки кадрової інформації. Розглянуто методику розрахунку інтегрального показника оцінки рівня кадрової безпеки в цілому та за її видами. Уточнен понятийный аппарат по вопросам мониторинга кадровой безопасности предприятия, а именно сущность понятий "кадровая безопасность предприятия", "мониторинг кадровой безопасности предприятия", "система мониторинга кадровой безопасности предприятия". Разработаны формы аналитических таблиц для формирования информационного обеспечения мониторинга кадровой безопасности предприятия. Усовершенствован научно-методический подход к формированию системы мониторинга кадровой безопасности предприятия за счет выделения основных и вспомогательных подсистем, разработки системы стандартизированных показателей и формы диагностической карты. Этот научно-методический подход имеет универсальный характер, является формализованным и простым в практическом применении. Обосновано среди основных подсистем выделение подсистемы наблюдения, оценки и предупреждения угроз кадровой безопасности, а среди вспомогательных - целевой и информационной. В рамках целевой подсистемы обоснованы цель, задачи, принципы, субъекты и объекты мониторинга кадровой безопасности предприятия. Информационная подсистема представлена как совокупность направлений мониторинга, источников информации и банка угроз кадровой безопасности по направлениям мониторинга. В составе подсистемы наблюдения выделены объекты, методы, процесс и результаты наблюдения. Подсистема оценки должна включать критерии оценки, систему показателей мониторинга, процесс оценки и аналитические таблицы по результатам оценки. В составе подсистемы предупреждения угроз кадровой безопасности выделены: проблемные показатели, уровень кадровой безопасности по отдельным группам показателей, диагностическая карта кадровой безопасности, угрозы кадровой безопасности и способы их предупреждения. Предложена система показателей мониторинга кадровой безопасности предприятия в контексте ее видов: профессиональной, антиконфликтной, мотивационной, социальной, интеллектуальной, безопасности коллективного труда и безопасности кадровой информации. Рассмотрена методика расчета интегрального показателя оценки уровня кадровой безопасности в целом и по ее видам. The conceptual apparatus was clarified on issues of monitoring personnel security of an enterprise, namely the essence of the concepts “personnel security of an enterprise”, “monitoring personnel security of an enterprise”, “system of monitoring personnel security of an enterprise”. Forms of analytical tables for formation of information support of monitoring of personnel security of the enterprise have been developed. The scientific and methodical approach to the formation of a system for monitoring the personnel security of an enterprise has been improved by identifying the main and auxiliary subsystems, developing a system of standardized indicators and the form of a diagnostic map. This scientific and methodological approach has a universal character, is formalized and simple in practical application. Among the main subsystems the allocation of the subsystems of observation, assessment and prevention of threats to personnel security has been substantiated, while among the auxiliary subsystems targeted and informational ones have been substantiated. Within the target subsystem, the goal, objectives, principles, subjects and objects of monitoring personnel security of the enterprise are justified. The information subsystem is presented as a set of monitoring directions, information sources and a personnel security threat bank in monitoring directions. The monitoring subsystem includes objects, methods, process and results of observation. The evaluation subsystem should include evaluation criteria, a system of monitoring indicators, an evaluation process and analytical tables on the results of evaluation. In the subsystem of warning of threats to personnel security, the following are highlighted: problem indicators, the level of personnel security for individual groups of indicators, a diagnostic card of personnel security, threats to personnel security and ways to prevent them. A system of indicators for monitoring personnel security of an enterprise in the context of its types is proposed: professional, anti-conflict, motivational, social, intellectual, safety of collective labour and the security of personnel information. The method of calculating the integral indicator for assessing the level of personnel security is considered in general and by its types.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20477
Appears in Collections:Статті (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мішина, Мішин.pdf222,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.