Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17894
Title: Trust at the workplace: experience of Ukrainian It-companies
Other Titles: Довіра на робочому місці: досвід українських It-компаній
Доверие на рабочем месте: опыт украинских It-компаний
Authors: Salun M. M.
Dominic Mcloughlin
Zaslavska K. A.
Салун М. М.
Домінік Маклафлін
Заславська К. А.
Салун М. Н.
Доминик Маклафлин
Заславская Е. А.
Keywords: trust at the workplace
trust in the organization
the cohesion of the team
a personalized trust
organizational loyalty
довіра на робочому місці
довіра в організації
згуртованість колективу
персоніфікована довіра
організаційна лояльність
доверие на рабочем месте
доверие в организации
сплоченность коллектива
персонифицированное доверие
организационная лояльность
Issue Date: 2017
Citation: Salun M. M. Trust at the workplace: experience of Ukrainian It-companies [Електронний ресурс] / M. M. Salun, Dominic Mcloughlin, K. A. Zaslavska // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне фахове видання. – 2017. – Вип. 17. – С. 306-313. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-17-2017/26-vipusk-16-kviten-2017-r-2/3126-salun-m-dominic-mcloughlin-zaslavska-k-trust-at-the-workplace-experience-of-ukrainian-it-companies.
Abstract: Trust is one of the most important stabilizing factors of the effectiveness of any organizations under uncertainty environment. To study trust at the workplace the IT-sphere as most intensively developed in the last decade and knowledge-based was selected. The analytical insights based on processing of results of questioning more than 100 employees of IT-companies of Ukraine and are build on determining the behavioral characteristics of employees in relation to direct supervisor and senior management. This allowed us to determine the components and importance of trust at different hierarchical levels.
Довіра є одним з найважливіших стабілізуючих факторів ефективності будь-якої організації в умовах невизначеності середовища. Для дослідження довіри на робочому місці обрана галузь IT, яка найбільш інтенсивно розвивається протягом останнього десятиліття. Аналітичні висновки засновані на обробці результатів анкетування більше 100 співробітників IT-компаній України та базуються на визначенні поведінкових особливостей співробітників по відношенню до безпосереднього керівника, а також вищого керівництва. Це дало змогу визначити складові та значимість довіри на різних ієрархічних рівнях.
Доверие является одним из важнейших стабилизирующих факторов эффективности любой организации в условиях неопределенности среды. Для исследования доверия на рабочем месте выбранная отрасль IT, которая наиболее интенсивно развивается на протяжении последнего десятилетия. Аналитические выводы основаны на обработке результатов анкетирования более 100 сотрудников IT-компаний Украины и базируются на определении поведенческих особенностей сотрудников по отношению к непосредственному руководителю, а также высшего руководства. Это позволило определить составляющие и значимость доверия на различных иерархических уровнях.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17894
Appears in Collections:Статті (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Салун, Маклафлин, Заславская.pdf391,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.