Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16131
Назва: Напрямки вдосконалення оцінки ефективності публічного адміністрування
Інші назви: Направления совершенствования оценки эффективности публичного администрирования
Directions of perfection of assessment of efficiency of public administration
Автори: Красноруцький О. О.
Власенко Т. А.
Галич С. П.
Красноруцкий А. А.
Власенко Т. А.
Галич С. П.
Krasnorutskiyy O. O.
Vlasenko T. A.
Galic S. P.
Теми: ефективність публічного адміністрування
результативність публічного адміністрування
дієвість
економічність
прибутковість
якість
якість трудового життя
продуктивність
соціальна результативність
економічна результативність
політична результативність
системна результативність
эффективность публичного администрирования
результативность публичного администрирования
действенность
экономичность
прибыльность
качество
качество трудовой жизни
производительность
социальная результативность
экономическая результативность
политическая результативность
системная результативность
the efficiency of the public administration
the performance of public administration
effectiveness
efficiency
profitability
quality
quality of work life
performance
social performance
economic performance
political performance and system effectiveness
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Красноруцький О.О. Напрями вдосконалення оцінки ефективності публічного адміністрування / О. О. Красноруцький, Т. А. Власенко, С. П. Галич // Актуальні проблеми інноваційної економіки. - 2016. - № 3. - С. 45-54.
Короткий огляд (реферат): В статті розглянуто сутність ефективності публічного адміністрування та підходи до її визначення на різних рівнях. Запропоновано визначення результативності публічного адміністрування як узагальнюючого показника, який включає як кількісні, так і якісні характеристики, відображає дієвість у досягненні поставлених цілей, економічність у використання наявних ресурсів, продуктивність отриманих результатів (ефективність) як віддачу від витрачених ресурсів, прибутковість як результат функціонування народного господарства країни, якість як відповідність правил державотворення країни міжнародним стандартам та нормам та якість життя населення країни. На державному рівні виділяють: соціальну; економічну; політичну і системну результативності. На рівні публічних адміністрацій результативність публічного адміністрування доцільно оцінювати з використанням системи збалансованих показників (BSC). Вимірами виступають: споживачі, фінанси, навчання і розвиток, внутрішні процеси. Відповідно для кожного виміру запропоновані напрями вимірювання, очікування і показники.
В статье рассмотрена сущность эффективности публичного администрирования и подходы к ее определению на разных уровнях. Предложено определение результативности публичного администрирования как обобщающего показателя, включающего как количественные, так и качественные характеристики, отражающего действенность в достижении поставленных целей, экономичность в использовании имеющихся ресурсов, производительность полученных результатов (эффективность) как отдачу от затраченных ресурсов, прибыльность как результат функционирования народного хозяйства страны, качество как соответствие правилам государства страны международным стандартам и нормам и качеству жизни населения страны. На государственном уровне выделяют: социальную; экономическую; политическую и системную результативности. На уровне публичных администраций результативность публичного администрирования целесообразно оценивать с использованием системы сбалансированных показателей (BSC). Измерениями выступают: потребители, финансы, обучение и развитие, внутренние процессы. Соответственно для каждого измерения предложены направления измерения, ожидания и показатели.
In the article the essence of efficiency of public administration and the approaches to its definition at different levels. The proposed definition of effectiveness of public administration as an umbrella figure that includes both quantitative and qualitative characteristics, reflecting the effectiveness in achievement of objectives, efficiency in the use of available resources, the performance of the obtained results (efficiency) as the return on resources expended, profitability as a result of functioning of the national economy, as compliance with the rules of the state of the country with international standards and norms and quality of life of the population. At the state level are: the social; economic; political and system performance. At the level of public administration efficiency of public administration should be assessed using a balanced scorecard (BSC). Dimensions are: customers, Finance, training and development, internal processes. Accordingly, for each measurement, the directions of measurement, expectations and indicators.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16131
Розташовується у зібраннях:Статті (ДУПАРЕ) 2016 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Напрямки вдосконалення оцінки ефективності публічного адміністрування.pdf556,97 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.