Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1545
Title: Соціальна мережа для підтримки навчального процесу у ВНЗ
Other Titles: Социальная сеть для поддержки учебного процесса в ВУЗе
Social network for learning support at the university
Authors: Щербаков О. В.
Щербина Г. А.
Shcherbakov O. V.
Shcherbyna G. A.
Keywords: соціальна мережа
навчальний процес
інформаційні технології
якість освіти
социальная сеть
учебный процесс
информационные технологии
качество образования
social network
the learning process
information technology
quality education
Issue Date: 2012
Publisher: Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба
Citation: Щербаков О.В. Соціальна мережа для підтримки навчального процесу у ВНЗ / О.В. Щербаков, Г.А.Щербина // Системи обробки інформації: зб. наук. праць. / М-во оборони України, Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – 2012. - Вип. 8 (106) : Проблеми і перспективи розвитку IT-індустрії. – С. 159-162
Abstract: Проведено аналіз існуючих методів підвищення ефективності навчального процесу на основі інформаційних технологій. Розглядається інноваційний підхід до підвищення якості освіти шляхом запровадження соціальної мережі в навчальний процес. Ідея даного підходу дозволяє студентам під час самостійної роботи віддалено консультуватися і обмінюватися досвідом за темами навчальних дисциплін, оперативно отримувати відповіді на питання, мотивує студентів на поглиблене вивчення навчального матеріалу. Зроблені висновки щодо доцільності впровадження запропонованого підходу в навчальний процес університету.
Проведен анализ существующих методов повышения эффективности учебного процесса на основе информационных технологий. Рассматривается инновационный подход к повышению качества образования путем внедрения социальной сети в учебный процесс. Идея данного подхода позволяет студентам во время самостоятельной работы удаленно консультироваться и обмениваться опытом по темам учебных дисциплин, оперативно получать ответы на вопросы, мотивирует студентов на углубленное изучение учебного материала. Сделаны выводы о целесообразности внедрения предложенного подхода в учебный процесс университета.
The article analyzes the existing methods for increasing the efficiency of the educational process on the basis of information technology. Considered an innovative approach to improving the quality of education through the application of social network in the learning process. The idea of this approach allows students during independent work remotely consult and exchange of experience on issues of academic disciplines, to receive answers to questions, motivates students to in-depth study of the educational material. The conclusions about the feasibility of implementing the proposed approach to the educational process of the university.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1545
ISSN: 1681-7710
Appears in Collections:Статті (ІС)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.