Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14399
Title: Підвищення ефективності технології прецизійної обробки ущільнювальних кілець із композиційного матеріалу на основі реліту
Other Titles: Повышение эффективности технологии прецизионной обработки уплотнительных колец из композиционного материала на основе релита
Increase of efficiency of technology of precision processing of sealing-rings, made of composite material, based on relit
Authors: Ткаченко В. П.
Tkachenko V. P.
Keywords: шорсткість обробленої поверхні
шліфування
технологічний процес
ущільнювальні кільця
шероховатость обработанной поверхности
шлифование
технологический процесс
уплотнительные кольца
roughness of machined surface
grinding
technological process
sealing-rings
Issue Date: 2003
Citation: Ткаченко В. П. Підвищення ефективності технології прецизійної обробки ущільнювальних кілець із композиційного матеріалу на основі реліту: автореф. дис.на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 – технологія машинобудування. / В. П. Ткаченко – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2003. – 21 с.
Abstract: Дисертація присвячена розробці ефективної технології прецизійної алмазно-абразивної обробки ущільнювальних кілець із композиційного матеріалу на основі реліту. Для цього розроблено нові узагальнені аналітичні мо¬делі форму¬вання шорсткості плоских поверхонь (на основі кі¬не¬ма¬тич¬но¬го і енер¬ге¬тич¬но¬го підходів) для різних схем алмазно-абразивної обробки, а та¬кож аналітичні мо¬делі продуктивності, собівартості, точності (неплощин¬но¬сті) обробки, ве¬ли-чи¬ни утворюваної задирки, температури й сили рі¬зан¬ня при шліфуванні, ана¬лі¬тич¬на модель електроерозійної правки ал¬маз¬них кругів. На основі цих моделей про¬ведено структурно-параметричний ана¬ліз і синтез технологічного процесу, тео¬ретично обґрунтовано опти¬маль¬ні варіанти технологічного маршруту та па¬ра¬ме¬трів технологічних опе¬ра¬цій. Проведено комплексні експериментальні дослідження перевірки й уточ¬нен¬ня теоретичних рішень вибору технологічного маршруту та па¬ра¬ме¬трів тех¬но¬ло¬гічних операцій алмазно-абразивної обробки торцевих по¬вер¬хонь ущіль¬ню¬валь¬них кілець із композиційного матеріалу на основі реліту. Роз¬роблено та впроваджено у виробництво ефективний технологічний про¬цес прецизійної ал¬маз¬но-абразивної обробки торцевих поверхонь ущіль¬ню¬валь¬них кілець, що вклю¬чає операцію чорнового плоского шліфування ал¬маз¬ним кругом Ø 400 мм на металевій зв’язці з безперервною елек¬тро¬еро¬зій¬ною правкою та операцію напівчистового торцевого алмазного шлі¬фу¬ван-ня, операції притирки алмазним порошком і зняття задирок шлі¬фу¬валь-ним полотном.
Диссертация посвящена разработке эффективной технологии прецизионной алмазно-абразивной обработки уплотнительных колец из композиционного материала на основе релита. Для этого разработаны новые обобщенные аналитические модели формирования шероховатости плоских поверхностей (на основе кинематического и энергетического подходов) для различных схем алмазно-абразивной обработки, позволившие с единых позиций определить условия уменьшения шероховатости обрабатываемых поверхностей при обеспечении относительно высокой производительности обработки. В работе впервые установлена обобщенная зависимость для расчета шероховатости плоских поверхностей, справедливая для различных кинематических схем шлифования, которые, как доказано, отличаются временем формирования шероховатости поверхности. Теоретически обоснована эффективность применения схемы врезного торцового алмазного шлифования торца вращающегося кольца с точки зрения повышения производительности и уменьшения шероховатости и неплоскостности обработки торцовых поверхностей уплотнительных колец. Данная схема использована для получистовой обработки кольца и положена в основу выбора технологического маршрута обработки. В работе разработаны также новые аналитические модели производительности, себестоимости, точности (неплоскостности) обработки, величины образующегося заусенца, температуры и силы резания при шлифовании, аналитическая модель электроэрозионной правки алмазных кругов. На основе этих моделей проведен структурно-параметрический анализ и синтез технологического процесса прецизионной обработки уплотнительных колец из композиционного материала на основе релита. Проведены комплексные экспериментальные исследования проверки и уточнения теоретических решений выбора технологического маршрута и параметров технологических операций алмазно-абразивной обработки торцовых поверхностей уплотнительных колец. Разработан и внедрен в производство эффективный технологический процесс прецизионной алмазно-абразивной обработки торцовых поверхностей уплотнительных колец, включающий операцию чернового плоского шлифования алмазным кругом Ø 400 мм на металлической связке с непрерывной электроэрозионной правкой и операцию получистового торцового алмазного шлифования, операции притирки алмазным порошком и снятия заусенцев шлифовальным полотном.
Thesis is devoted to development of effective technology of precision diamond-abrasive processing of sealing-rings, made of composite material, based on relit. For this purpose new generalized analytical models of formation of roughness of flat surfaces (on the basis of kinematic and energy approaches) for various schemes of diamond-abrasive processing, and analytical models of productivity, cost price, accuracy (nonplanarity) of machining, value of burr, temperature and cutting force at grinding, analytical model of electroerosive dressing of diamond wheels are developed. On the basis of these models structural-parametric analysis and synthesis of technological process is carried out, optimum alternatives of technological route and parameters of operations are theoretically grounded. Complex experimental investigations on check and improvement of theoretical solutions for selection of technological route and parameters of operations of diamond-abrasive processing of front surfaces of sealing-rings, made of composite material, based on relit, are carried out. Effective technological process of precision diamond-abrasive processing of front surfaces of sealing-rings including operation of rough flat grinding by diamond wheel of diameter 400 mm on metal bond with continuous electroerosive dressing and operation of semifinish face diamond grinding, operation of regrinding by diamond dust and deburring by grinding cloth are developed and introduced into production
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14399
Appears in Collections:Автореферати (ЗСЖіБЖ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Ткаченко В.П..pdf367 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.