Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/11165
Title: Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації: монографія
Other Titles: Организация маркетингового управления деятельностью предприятий машиностроительного кластера в условиях глобализации: монография
The marketing management of machine-building cluster enterprises activities organizing in the context of globalization: monograph
Authors: Лепейко Т. І.
Пилипенко А. А.
Пушкар О. І.
Березовський К. М.
Попов О. В.
Лепейко Т. И.
Пушкарь А. И.
Березовский К. М.
Попов А. В.
Lepeyko T. I.
Pylypenko A. A.
Pushkar O. I.
Berezovsky K. M.
Popov О. V.
Keywords: маркетингове управління
глобалізація
організація маркетингової діяльності
машинобудівний кластер
довгострокова лояльність
гармонізація інтересів
маркетинг-мікс
форма маркетингового управління
маркетинговий потенціал
маркетингова конкурентна стратегія
інформаційно-інституціональне середовище взаємодії
рефлексія
маркетинговое управление
глобализация
организация маркетинговой деятельности
машиностроительный кластер
долгосрочная лояльность
гармонизация интересов
маркетинг-микс
форма маркетингового управления
маркетинговый потенциал
маркетинговая конкурентная стратегия
информационно-институциональное пространство взаимодействия
рефлексия
marketing management
globalization
organization of marketing activities
machine-building cluster
long-term loyalty
harmonization of the interests
marketing mix
a form of marketing management
marketing potential
marketing competitive strategy
information and institutional environment of interaction
reflection
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ «Золоті сторінки»
Citation: Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації: монографія / Т.І. Лепейко, А.А. Пилипенко, О.І. Пушкар, К.М. Березовський, О.В. Попов. – Х.: ТОВ «Золоті сторінки», 2015. – 664 с.
Abstract: Монографію присвячено розвитку теоретичних положень та розробці науково-методичного забезпечення організації маркетингової діяльності підприємств машинобудівного кластеру. Представлення кластера як багаторівневого середовища гармонізації інтересів географічно виділених суб’єктів господарювання обумовило відповідне спрямування організації маркетингової діяльності на забезпечення такої гармонізації. Обґрунтовано систему концептуальних положень, які відповідають введеним принципам і запропонованим етапам організації маркетингової діяльності. Удосконалено технологію оцінювання маркетингового потенціалу підприємства через рівень його стратегічної відповідності, для якої виділено внутрішній, зовнішній, синергетичний та компенсаторний напрями прояву. Визначено послідовність етапів і профіль розробки й реалізації маркетингової конкурентної стратегії підприємства. Визначено контури рефлексивного управління формуванням інформаційно-інституціонального середовища узгодження маркетингової взаємодії учасників кластера. Розроблено підхід до консолідованого формування маркетингової політики учасників кластера в рамках утворення інституту довгострокової лояльності. Проведено типологізацію форм маркетингового управління, вибір яких узгоджено з комплексом стратегій маркетинг-міксу підприємства та відбором практик життєвого циклу. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практичних робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.
Монография посвящена развитию теоретических положений и разработке научно-методического обеспечения организации маркетинговой деятельности предприятий машиностроительного кластера. Представление кластера как многоуровневого среды гармонизации интересов географически выделенных субъектов хозяйствования обусловило ориентацию организации маркетинговой деятельности на обеспечение такой гармонизации. Обоснована система концептуальных положений, отвечающих введенным принципам и предложенным этапам организации маркетинговой деятельности. Усовершенствована технология оценивания маркетингового потенциала предприятия через уровень его стратегического соответствия. При этом выделено внутреннее, внешнее, синергетическое и компенсаторное стратегическое соответствие. Определена последовательность этапов и профиль разработки и реализации маркетинговой конкурентной стратегии предприятия. Выделены контуры рефлексивного управления формированием информационно-институциональной среды согласования маркетингового взаимодействия участников кластера. Разработан подход к консолидированному формированию маркетинговой политики участников кластера в рамках образования института долгосрочной лояльности. Проведена типологизация форм маркетингового управления, выбор которых согласовано с комплексом стратегий маркетинг-микса предприятия и отбором практик жизненного цикла. Рекомендовано для научных работников, аспирантов, практиков и студентов высших учебных заведений экономического профиля.
The monograph is devoted to the development of theoretical propositions as well as scientific methods of marketing activities of machine-building cluster enterprises’ organization. The basis of the work is hypothesis about cluster presentation as multi-level environment where the interests of geographically isolated entities harmonizing and the corresponding direction of marketing organization activities to ensure such harmonization. As a disclosure this hypothesis the conceptual positions that match the principles and steps of the proposed marketing organizational activities was grounded. Technology estimation of marketing potential of the enterprise which assumes estimation of the level of compliance strategies with determination of internal, external, synergistic and compensatory of directions of manifestations, is improved. The sequence of stages and profile of development and implementation of competitive marketing strategy of the enterprise is determined. Defined the reflexive control contours of the information-institutional environment formation for coordination of the cluster members marketing was defined. The approach to the formation of a consolidated marketing policies cluster members within the formation of the institute's long-term loyalty was developed. The typology of forms of marketing management conducted, which is agreed with a set of strategies marketing mix of enterprise and the selection of practices lifecycle. Recommended for researchers, professionals, graduate students, practical workers and university students of economics.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11165
Appears in Collections:Монографії (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lepeyko_Pylypenko_The marketing management of cluster enterprises.pdf5,63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.