Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10704
Title: Знання як інноваційний ресурс економіки знань
Other Titles: Знания как инновационный ресурс экономики знаний
Knowledge as a resource of innovative knowledge economy
Authors: Коюда В. О.
Костіна О. М.
Коюда В. А.
Костина О. Н.
Koiuda V.
Kostina O.
Keywords: виробнича сила
інтегратор цивілізації
компоненти знань
особливості прояву знань
якісні ознаки знань
задоволення потреб особистості
производственная сила
интегратор цивилизации
компоненты знаний
особенности проявления знаний
качественные признаки знаний
удовлетворение потребностей личности
manufacturing strength
integrator of civilization
components of knowledge
features manifestation of knowledge
qualitative characteristics of knowledge
meeting the needs of the individual
Issue Date: 2013
Citation: Коюда В. О. Знання як інноваційний ресурс економіки знань / В.О. Коюда, О.М. Костіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 1, Т. 3 – С. 367-374
Abstract: Висвітлені ключові моменти та особливості знань як інноваційного ресурсу при формуванні економіки знань (ЕЗ). Розглянута інноваційна економіка як економіка суспільства, заснованої на знаннях і сформовані основні її ознаки при наявності відповідних умов. На основі різнобічності поглядів вчених і фахівців щодо термінологій наведена характеристика та відмінності традиційної, інформаційної, інноваційної, нової економіки, які взаємопов’язані й взаємозалежні і суттєво впливають на економіку знань. Узагальнені авторські підходи щодо компонентів знань: як продукту діяльності (база) людей, інструментарію систематизації та обробки згідно об’єкту й предмету дослідження і представлення у відповідній формі, що потребує перевірки й підтвердження для отримання результатів та перенесення їх у реальність для вирішення ситуаційно-конкретних завдань (задач) реальної дійсності у суспільства. Згідно виділених спрямованостей та ознак виокремленні особливості прояву знань у процесі формування та становлення економіки знань стосовно: досягнення обґрунтованої (визначеної) мети; характерної ознаки сучасного суспільства; стану економіки країни; параметрів формування ЕЗ на основі їх природного характеру; інтелектуального капіталу як бази сталого розвитку; джерела зростання економіки знань; людського капіталу та його розвитку. Саме ЕЗ дозволяє задовольнити потреби особистості вищого рівня щодо саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення і т.п. Феномен економіки знань проявляється через низку якісних ознак як повноцінного товару і виробничого ресурсу щодо прискорення використання інновацій у високотехнологічних секторах та інформаційно-комунікаційних технологій. Економіка знань як інтегратор глобальної цивілізації має принципово новий формат через необмеженість знань і потреб (гострота та необхідність зменшується переходом на вищій рівень на основі використанні знань) та обмеженості ресурсів, що вимагає постійного вирішення виникаючих протиріч на основі удосконалення системи взаємовідносин у процесі формування, накопичення, оновлення та використання знань
Освещены ключевые аспекты и особенности экономики знаний (ЭЗ). Рассмотрена инновационная экономика как экономика общества, основанная на знаниях и сформированы основные ее признаки при наличии соответствующих условий. На основе разносторонних взглядов ученых и специалистов по терминологии представлена характеристика и отличия традиционной, информационной, новой экономики, которые взаимосвязаны и взаимозависимы и существенно влияют на экономику знаний. Обобщены авторские подходы к компонентам (составляющим) знаний: как продукта деятельности людей, инструментария систематизации и обработки в соответствии с объектом и предметом исследования, представление в соответствующей форме, что требует проверки и подтверждения для получения результатов и перенесения их в реальность для решения ситуационно-конкретних заданий (задач) реальной действительности в обществе. В соответствии с выделенными направленностями и признаками отфильтрованы особенности проявления знаний при формировании и становлении ЭЗ относительно: достижения намеченной цели; как характерного признака современного общества; состояния экономики страны; параметров формирования ЭЗ на основе их природного характера; интеллектуального капитала в качестве базы устойчивого развития; источника роста ЭЗ; человеческого капитала и его развития. На основе ЭЗ удовлетворяются потребности личностей более высокого уровня для саморазвития, самореализации, самоусовершенствования и т.п. Феномен ЭЗ проявляется через ряд качественных признаков как полноценного товара и производственного ресурса для ускорения процесса использования инноваций для высокотехнологичных товаров и информационно-комуникационных технологий. Экономика знаний как интегратор глобальной цивилизации имеет принципиально новый формат через неограниченность знаний и потребностей человека (которая уменьшается при переходе на более высокий уровень развития на основе ЭЗ) и ограниченность ресурсов. Это требует постоянного решения по возникающим противоречиям на основе усовершенствования системы взаимоотношений и взаимодействий в процессе формирования, накопления, обновления и использования знаний
Highlights the key points and characteristics of knowledge as an innovative resource for formation of the knowledge economy (KE). The innovative economy is the economy of society, based on knowledge and its main features are formed in the presence of appropriate conditions. On the basis of versatility views of scientists and experts on terminology are the characteristics and differences between conventional, information, innovation, new economy, which are interrelated and interdependent and significant influence on the economy of knowledge. Generalized approaches to authoring components Knowledge as a product of activity (base) people, tools systematization and processing according to the object and subject of research and presentation in an appropriate form, which requires verification and validation for the results and transfer them into reality for situational-specific tasks (tasks) of reality in society. According to the selected orientation and characteristics distinguish features of knowledge in the formation and development of the knowledge economy on: achieving reasonable (defined) goal, the characteristic features of modern society, the state of the economy, the parameters of KE creation based on their natural character, intellectual capital as a basis for sustainable development, sources of growth in the knowledge economy, human capital and its development. That knowledge economy can meet the needs of the individual higher on self-development, self-improvement, etc. The phenomenon of the knowledge economy is manifested through a number of qualitative features as a valuable commodity and manufacturing resource for the acceleration of innovation in high-tech sectors and ICT. Knowledge economy as an integrator of global civilization is fundamentally new format through unlimited knowledge and needs (acuity and reduces the need to move to a higher level through the use of knowledge) and limited resources requires constant address emerging conflicts based on improving relations in the formation, accumulation, updating and use of knowledge
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10704
Appears in Collections:Статті (МЛЕ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.