Browsing by Author Пономаренко В. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 38 of 38 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Адаптивна модель аналізу доходів і видатків населення УкраїниПономаренко В. С.; Прокопович С. В.
2009Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навчальний посібникПономаренко В. С.; Малярець Л. М.; Пономаренко В. С.; Малярец Л. М.; Ponomarenko V. S.; Malyarets L.
2011ГЕНЕЗИС И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХПономаренко В. С.; Малярец Л. М.; Дорохов А. В.; Малярець Л. М.; Дорохов О. В.; Ponomarenko V.; Mаlyaretz L.; Dorokhov O.
2014Гроші та кредит: компетентність і реалізація грошово-кредитної політики в УкраїніПономаренко В. С.; Колодізєв О. М.; Тищенко В. Ф.; Колодизев О. Н.; Ponomarenko V.S.; Kolodiziev O.M.; Tishchenko V.F.
2013Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку : монографіяПономаренко В. С.; Афанасьєв М. В.; Гонтарева І. В.; Іпполітова І. Я.; Плоха О. Б.; Боровик М. В.; Тишенко Д. О.; Кулєшова Н. В.; Салашенко Т. І.; Усенко Н. М.; Селезньова Г. О.; Афанасьев Н. В.; Гонтарева И. В.; Ипполитова И. Я.; Плохая Е. Б.; Селезнева Г. А.; Тышенко Д. А.; Кулешова Н. В.; Салашенко Т. И.; Усенко Н. Н.; Ponomarenko V.; Afanasyev M.; Gontareva I.; Ippolitova I.; Plokha O.; Seleznyova G.; Borovyk M.; Tyshenko D.; Kuleshova N.; Salashenko T.; Usenko N.
2013Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографіяПономаренко В. С.; Афанасьєв М. В.; Гонтарева І. В.; Афанасьев Н. В.; Гонтарева И. В.; Ponomarenko V.; Afanasyev M.; Gontareva I.
2018Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі опитувань студентів університету за 2016/2017 навчальний рік)Пономаренко В. С.; Полякова Г. А.; Голубєв С. М.; Григор'єва Ю. С.; Бурлуцька О. О.; Кутвицька Т. О.; Пономаренко В. С.; Полякова А. А.; Голубев С. Н.; Григорьева Ю. С.; Бурлуцкая О. А.; Кутвицкая Т. А.; Ponomarenko V.; Poliakova H.; Holubiev S.; Hryhorieva Y.; Burlutska O.; Kutvytska T.
2018Збірник досліджень з актуальних питань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на основі опитувань студентів університету за 2017/2018 навчальний рік)Пономаренко В. С.; Полякова Г. А.; Григор'єва Ю. С.; Голубєв С. М.; Кутвицька Т. О.; Бурлуцька О. О.; Пономаренко В. С.; Полякова А. А.; Григорьева Ю. С.; Голубев С. Н.; Кутвицкая Т. А.; Бурлуцкая О. А.; Ponomarenko V.; Poliakova H.; Hryhorieva Y.; Holubiev S.; Kutvytska T.; Burlutska O.
2019Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономикеПономаренко В. С.; Клебанова Т. С.
2017Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗПономаренко В. С.; Раєвнєва О. В.; Єрмаченко В. Є.; Раевнева Е. В.; Ермаченко В. Е.; Ponomarenko V. S.; Rayevnyeva E. V.; Yermachenko V. E.
2015Крок у майбутнє : 2011–2015 роки : монографіяПономаренко В. С.; Афанасьєв М. В.; Єрмаченко В. Є.; Михайличенко Д. Ю.
2012Кузнец С. Экономическая система д-ра Шумпетера, излагаемая и критикуемая; Перлман М. Две фазы заинтересованности Кузнеца ШумпетеромКузнец С.; Перлман М.; Пономаренко В. С.; Московкин В. М.; Михайличенко Д. Ю.; Кузнець С.; Перлман М.; Пономаренко В. С.; Московкін В. М.; Михайличенко Д. Ю.; Kuznets S.; Perlman M.; Ponomarenko V. S.; Moskovkin V. M.; Mykhailychenko D. Yu.
2012Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств : навчальний посібникПономаренко В. С.; Павленко Л. А.; Беседовський О. М.; Пономаренко В. С.; Павленко Л. А.; Беседовський А. Н.; Ponomarenko V. S.; Pavlenko L.; Besedovskyi O.
2015Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографіяПономаренко В. С.; Гонтарева І. В.; Гонтарева И. В.; Ponomarenko V.; Gontareva I.
2005Нариси з історії Харківського національного економічного університету : монографіяПономаренко В. С.; Михайличенко Д. Ю.; Єрмаченко В. Є.; Сахно О. А.; Пономаренко В. С.; Михайличенко Д. Ю.; Ермаченко В. Е.; Сахно А. А.; Ponomarenko V. S.; Mykhailychenko D. Yu.; Yermachenko V. Ye.; Sakhno A. A.
2015-10-21Наукове обґрунтування взаємодії регіональних інститутів при формуванні економіки знаньПономаренко В. С.; Ponomarenko V. S.
2013-05-15ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)Пономаренко В. С.; Коюда О. П.; Коюда В. О.; Воліков В. В.; Басова О. С.; Мазко Т. І.; Костіна О. М.; Курган Н. В.; Боярська М. О.; Чанкіна І. В.; Ткаченко Л. С.; Пилипенко С. М.; Осикова А. М.; Воліков С. В.; Ponomarenko V. S.; Koiuda O. P.; Koiuda V. O.; Volikov V. V.; Basova O. S.; Mazko T. I.; Kostina O. M.; Kurhan N. V.; Boiars'ka M. O.; Chankina I. V.; Tkachenko L. S.; Pylypenko S. M.; Osykova A. M.; Volikov S. V.
2018Оцінювання системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банкуПономаренко В. С.; Колодізєв О. М.; Лебідь О. В.; Вейц О. І.; Колодизев О. Н.; Лебедь О. В.; Вейц А. И.; Ponomarenko V. S.; Kolodiziev O. M.; Lebid O. V.; Veits O. I.
2012Патент Украины № 97667 «Способ разрушения льда в водоеме»Пономаренко В. С.; Савченко Н. Ф.; Воликов В. В.; Ponomarenko V. S.; Savchenko N. F.; Volikov V. V.
2017Педагогічний дизайн засобів електронного навчання на робочому місціПономаренко В. С.; Пушкар О. І.; Андрющенко Т. Ю.; Бережна О. Б.; Бондар І. О.; Браткевич В. В.; Гаврилов В. П.; Грабовський Є. М.; Євсєєв О. С.; Завгородня О. С.; Климнюк В. Є.; Назарова С. О.; Молчанов В. П.; Пандорін О. К.; Потрашкова Л. В.; Сисоєва Ю. А.; Фомічова О. В.; Пономаренко В. С.; Пушкарь А. И.; Андрющенко Т. Ю.; Бережная Е. Б.; Бондарь И. А.; Браткевич В. В.; Гаврилов В. П.; Грабовский Е. Н.; Евсеев А. С.; Завгородняя О. С.; Климнюк В. Е.; Назарова С. А.; Молчанов В. П.; Пандорин А. К.; Потрашкова Л. В.; Сысоева Ю. А.; Фомичева О. В.; Ponomarenko V.; Pushkar O.; Andriushchenko T.; Berezhna O.; Bondar I.; Bratkevych V.; Gavrylov V.; Hrabovskyi Ye.; Yevsyeyev O.; Zavgorodnіa O.; Klymniuk V.; Nazarova S.; Molchanov V.; Pandorin O.; Potrashkova L.; Sysoyeva Yu.; Fomichova O.
2016Планування, моніторинг, самооцінка діяльності і розвитку вищого навчального закладуПономаренко В. С.; Полякова Г.А.; Ponomarenko V. S.; Polyakova A. А.
2003Проблемы развития современного общества: культура, инновации, высокие технологии и экологияГринева В. Н.; Дудко П. Д.; Крюк А. Г.; Пономаренко В. С.; Чистяк В. Г.; Шкурупий В. Г.; Гриньова В. М.; Дудко П. Д.; Крюк А. Г.; Пономаренко В. С.; Чистяк В. Г.; Шкурупій В. Г.; Grinyova V. N.; Dudko P. D.; Kriuk A. G.; Ponomarenko V. S.; Thistyak V. G.; Shkurupiy V. G.
2012Провідні вчені Харківського національного економічного університетуПономаренко В. С.; Кизим М. О.; Зима О. Г.; Михайличенко Д. Ю.; Кононов О. О.
2000Системи технологійПономаренко В. С.; Сіроштан М. А.; Бєлявцев М. І.; Дудко П. Д.; Тимонін О. М.; Пономаренко В. С.; Сироштан Н. А.; Белявцев Н. И.; Дудко П. Д.; Тимонин А. М.; Ponomarenko V. S.; Siroshtan M. A.; Byelyavtsev M. I.; Dudko P. D.; Timonin A. M.
2003Системи технологій: навч. посібникДудко П. Д.; Пономаренко В. С.; Тімонін О. М.; Гриньова В. М.; Крюк А. Г.; Савченко М. Ф.; Чистяк В. Г.; Шкурупій В. Г.; Dudko P. D.; Ponomarenko V. S.; Timonin A. M.; Grinyova V. N.; Kriuk A. G.; Savchenko N. F.; Chistyak V. G.; Shkurupiy V. G.; Тимонин А. М.; Гринева В. Н.; Савченко Н. Ф.; Шкурупий В. Г.
2003Системы технологийГринева В. Н.; Дудко П. Д.; Пономаренко В. С.; Тимонин А. М.; Крюк А. Г.; Савченко Н. Ф.; Чистяк В. Г.; Шкурупий В. Г.; Гриньова В. М.; Дудко П. Д.; Пономаренко В. С.; Тимонін А. М.; Крюк А. Г.; Савченко М. Ф.; Чистяк В. Г.; Шкурупій В. Г.; Grinyova V. N.; Dudko P. D.; Ponomarenko V. S.; Timonin A. M.; Kriuk A. G.; Savthenko N. F; Thistyak V. G.; Shkurupiy V. G.
2012СТРУКТУРА ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА СИСТЕМНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВАПономаренко В. С.; Гонтарева І. В.; Пономаренко В. С.; Гонтарева И. В.; Ponomarenko, Volodymyr Stepanovych; Gontareva, Irina Viacheslavivna
2013Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографіяПономаренко В. С.; Мінухін С. В.; Знахур С. В.; Пономаренко В. С.; Минухин С. В.; Знахур С. В.; Ponomarenko V.; Minukhin S.; Znakhur S.
2018Теорія і практика вищої освіти: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньої програми «Педагогіка вищої школи»Пономаренко В. С.; Борова Т. А.; Полякова Г. А.; Боровая Т. А.; Ponomarenko V. S.; Borovaya T. A.; Polyakova G. A.
2014Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки : монографіяПономаренко В. С.; Назарова Г. В.; Наумік К. Г.; Пушкарь А. И.; Колбина Т. В.; Украинская Л. О.; Завгородняя О. С.; Назаров Н. К.; Голубева Т. В.; Ромашова Я. В.; Ушкалев В. В.; Луговая В. Н.; Знак К. А.; Сергиенко О. В.; Наумик Е. Г.; Пушкар О. І.; Колбіна Т. В.; Українська Л. О.; Завгородня О. С.; Сергієнко О. В.; Голубєва Т. В.; Ромашова Я. В.; Ушкальов В. В.; Лугова В. М.; Знак К. О.; Sergiienko O.; Ponomarenko V.; Nazarova G.; Naumik K.; Pushkar O.; Kolbina T.; Ukrainska L.; Zavgorodnia O.; Nazarov N.; Golubieva T.; Romashova Y.; Ushkalyov V.; Lugova V.; Znak K.; Пономаренко В. С.
2011Інформаційні системи в економіці: навчальний посібникПономаренко В. С.; Золотарьова І. О.; Бутова Р. К.; Плеханова Г. О.; Золотарева И. А.; Ponomarenko V.; Zolotaryova I.; Butova R.; Plehanova A.
2011Інформаційні системи в сучасному бізнесі : навчальний посібникПономаренко В. С.; Золотарьова І. О.; Бутова Р. К.; Плеханова Г. О.; Пономаренко В. С.; Золотарева И. А.; Бутова Р. К.; Плеханова А. О.; Ponomarenko V.; Zolotaryova I.; Butova R.; Plekhanova G
2008Інформаційні системи в управлінні персоналом. Навчальний посібникПономаренко В. С.; Журавльова І. В.; Латишева І. Л.; Пономаренко В. С.; Журавлева И. В.; Латышева И. Л.; Ponomarenko V.; Zhuravlyova I.; Latysheva I.